A ZRÍNYI ILONA
 ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE

 

 

 

ELFOGADVA: 2004. november 10.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

HATÁLYBA LÉPETT:  2005. január 1.

 

 

 

 

 

 

 


 

A HÁZIREND TARTALMA

 

 

I.                    Bevezető

II.                 Iskolánk működési rendje, a tanulók kötelezettségeinek végrehajtási módja

1.      Az iskola munkarendje

2.      Egészséged, testi épséged megőrzése érdekében szükséges előírások

3.      Az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme és a tanulók értékeinek biztonságos megőrzése érdekében szükséges intézkedések

III.               A tanulói jogok gyakorlásának módja

IV.              Tanulóink jutalmazásának formái, fegyelmező intézkedéseink és azok alkalmazásának elvei, mulasztások

1.      Jutalmazások

2.      Fegyelmező intézkedések

3.      Mulasztások

V.                 A diákönkormányzat és az osztályközösségek működésével kapcsolatos rendelkezések

VI.              Záradékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I. BEVEZETŐ

 

Házirendünk összeállításában a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat és az iskolaszék vett részt.

A javaslattételt közös megbeszélések és egyeztetések követték. A végső változatot a nevelőtestület fogadta el, az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével.

 

 Házirendünk

·          személyi hatálya:

       a tanulókra, a pedagógusokra, az iskola minden alkalmazottjára és a szülőkre (gondviselőkre) is kiterjed.

·          tárgyi hatálya:

a tanulói jogokra és kötelességekre, iskolai munkarendre, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjére, iskolai helyiségek használati rendjére és a diákönkormányzatra terjed ki.

·        valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége.

·        előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

·        egy példányát minden elsős és újonnan érkezett tanuló az első tanítási napon megkapja.

·        elolvasható az iskola könyvtárában, mindkét épületünk folyosóján, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében.

 

 

 

II. Iskolánk működési rendje, a tanulók kötelezettségeinek végrehajtási módja

 

Köteles vagy a pedagógiai program szerint dolgozni, képességeid szerint, az abban foglalt értékeket tiszteletben tartani, az értékekkel azonosulva cselekedni.

 

 

1.1. Az iskola munkarendje

A reggeli gyülekezőhely az iskolaudvar, ahová 745-ig (vidékieknek 750-ig) kell megérkezned. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő felügyelete mellett 730-tól az épületben (a saját tantermedben) tartózkodhatsz. Nevelői felügyeletet a Rákóczi utcai épületünkben715-től, a Zrínyi utcai épületünkben 7.30-tól biztosítunk. Ha nincs első órád, 845-re érkezz! Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el.

1.2. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi.

A tanórák és szünetek rendje:

 

                        1.óra                                                  800-845             

                        2.óra                                                  855-940                 

                        3.óra                                                955-1040                 

                        4.óra                                            1100-1145

                        5.óra                                            1155-1240

                        6.óra                                            1250-1335

                        7.óra                                            1345-1430

 

        A délutáni foglalkozások és szünetek rendje:

 

A napközis foglalkozás és a tanulószoba az utolsó óra befejezésével kezdődik, és 16 óráig tart. A szülő kérésére ügyeletet tartunk 1630-ig. Ha napközis vagy tanulószobás vagy, és rendszeresen vagy egy-egy alkalommal előbb kell elmenned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük.

Minden szünetet tölts az iskola épületében!

A második órát követő szünet a „tízórais szünet”, ezt a tanteremben töltsd!

A harmadik órát követő nagyszünetet a hetesek kivételével - ha az ügyeletes nevelők máshogy nem rendelkeznek - az iskola udvarán kell eltöltened. Az ügyeletes nevelők, vagy a tanulók a hangosbemondón keresztül tudatják veled, ha nem kell lemenned az udvarra.

 

1.3. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj segítséget tanítódtól, tanárodtól!

Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, munkájukban Te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél részt!

1.4. Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten /ellenőrző/ keresztül tart kapcsolatot, ezért azt minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod. Minden érdemjegyet felszólítás nélkül az ellenőrzőbe kell írnod, melyet az osztályfőnök rendszeresen ellenőriz.

1.5. Mivel minden osztálynak saját tanterme van, a szaktantermi óráidra becsengetés előtt néhány perccel innét indulj csak el, a tanórára szükséges felszereléssel.

A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod! Ügyelj az osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek rendjét a tanév első óráján megismertetik veled szaktanáraid. Az órák pontos befejezésére tanáraidnak figyelnie kell, így a szünet teljes ideje rendelkezésedre áll.

Az utolsó tanítási órát követően tanárod vezetésével vonulj el. A menzás tanulók is - táskát, kabátot a menzai folyosón hagyva - az osztállyal induljanak az ebédlőbe.

Az utolsó órád befejeztével – ha nincs utána szakkör, vagy hittan – hagyd el az iskola épületét!

Az iskola épületében az utolsó tanítási órád után csak akkor lehetsz bent, ha

napközis vagy,

iskolaotthonos vagy,

az iskolában ebédelsz,

szakköri, sportköri, énekkari, hittan, diák-önkormányzati foglalkozásokon veszel részt,

·        a könyvtárban van dolgod,

·        iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt,

·        tanítód, tanárod, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél.

 

Ha van még iskolai programod, a könyvtárban vagy a felsős napköziben töltheted addig az időt.

 

1. 6. Megbízatásaid:

1.6.1. Az ügyeleti szolgálatot 7. 8. évfolyamos tanulóink látják el – osztályonként 8-10 tanulóval. A kiválasztás az osztályfőnök és az osztályközösség véleménye alapján történik. Az ügyeleti munka kezdete 730. Ügyeletesi jelvény viselése kötelező!

Feladataid: segítés az osztályok gyülekezésében, épületbe történő ki- és bevonulás lebonyolításában. Szünetekben a rendbontók figyelmeztetése, folyosókon, mellékhelyiségekben, osztálytermekben tapasztalt rongálások, illetve tanulói fegyelemsértések jelzése az ügyeletes tanárnak. Iskolai rendezvények előkészítése, és azok lebonyolításában való részvétel.

 

1.6.2. Hetes feladatai:

·        gondoskodjon a szellőztetésről, az osztály és a tábla tisztaságáról, kréta beszerzéséről,

·        ellássa az osztályfőnök és a társai által rábízott feladatokat,

·        gondoskodjon a hiányzó tanulók számbavételéről, jelentésükről az órát tartó nevelőnek, teremváltás esetén az átadás-átvételről.

·        becsengetés megkezdése után 5 perccel - ha a tanár nem érkezett meg - jeleznie kell a tanári szobában.

 

1.7. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. Ezeket az általános kötelességeidet a Közoktatási Törvény 12. §-a tartalmazza.

        Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét.

        Az iskolai ünnepélyeken a lányok ünnepi öltözete fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, a fiúk ünnepi öltözete fehér ing és sötét nadrág. Ünnepélyeinken az iskolai jelvény viselése mindenkinek kötelező.

        Tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában.

        Az iskolán kívüli programokon is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el.

 

1.8. Létesítményhasználat:

Az iskola rendjének és tisztaságának megtartása az esetenkénti külső használókra vonatkozóan is kötelezettség. 

A felnőtt dolgozók csak a kijelölt helyen dohányozhatnak.

Az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatsz délelőtt és délután egyaránt.

A szaktantermekben - természettudományi, számítógép, rajz, technika, torna, kondicionáló-termekben - kizárólag tanári felügyelet mellett tartózkodhatsz.

A könyvtár használatának rendjét működési szabályzata rögzíti.

Iskolánk tisztaságának megóvása céljából október 15-től –áprilisig, az időjárástól függően az épületben váltócipőt kell viselni. A cipők elhelyezése az osztálytermekben történik.

 

A menzai étkezés rendjére az ebédlőben kifüggesztett szabályzat vonatkozik.

·        Ha alsó tagozatos vagy felső tagozatos napközis vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelhetsz.

·        Ha nem napközis felső tagozatos vagy, az ebédlőben tartózkodó nevelők felügyelnek rád.

·        Az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha étkezel!

 

Az iskolában indokolt esetben csak közvetlen hozzátartozóid kereshetnek meg (egyenes ági rokon, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér). Az e körbe nem tartozók csak igazgató engedélyével tartózkodhatnak az intézmény területén.

 

2. A térítési díj befizetésének és visszafizetésének rendje

 

·      Az étkezési térítési díjakat minden hó 10-15. között a pénztárba kell befizetni.

·      Az iskola a szabályszerűen lemondott étkezésekre előre befizetett díjat

            – túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges

               – a szülő részére visszajuttatja.

·        Az étkezés lemondása akkor minősül szabályosnak, ha a szülő aznap de. 10 óráig jelzi a titkárságon 5-8. osztályos gyermekének hiányzását. 1-4. évfolyamon az osztályfőnökök jelzik a hiányzást.

 

 

3. A szülők tájékoztatása a következő tanévi tankönyvekről

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt ismertetjük azt a szülőkkel, és a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet megkívánja-e vásárolni.

 

 

4. Egészséged, testi épséged megőrzése érdekében szükséges előírások

 

·        A baleset, tűz, egészségvédelmi és közlekedési szabályokat a tanév első napjának osztályfőnöki óráin, illetve a folyosón elhelyezett erre vonatkozó táblákról ismerheted meg.

·        Tűz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve eszközt és sérülést okozó, veszélyes, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat az iskolába behozni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.

·        Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz – például baleset történik – haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

·        Az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se magad, se a társaid testi épségét. A lépcsőházban mindig a jobb oldalon menj, hogy a szembejövőknek is legyen helyük. A folyosói és az udvari közlekedésnél fokozottan ügyeljetek a testi épség megóvására.

·        Az udvaron kavicsot, követ, dobálni, az épületek ablakain bármit kidobnod tilos.

·        Az udvari játékokat, csak tanítód, tanárod felügyelete mellett használhatod.

·        A technika, kémia, testnevelésórákra sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak, ezeket szaktanáraid ismertetik meg veled az első órán.

·        Az iskolában és az iskola által szervezett – iskolán kívüli és iskolai - rendezvényeken, programokon dohányoznod, alkoholt és kábítószert tartalmazó szereket fogyasztanod, illetve ezeket vásárolnod, árusítanod tilos. Ezeket a törvény is bünteti. Ha ilyet észlelsz, jelezd az iskola pedagógusának.

 

5. Az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme és a tanulók értékeinek biztonságos megőrzése érdekében szükséges intézkedések

 

Az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd. Ha tanulmányi kötelezettségeid teljesítésével összefüggésben iskolánknak jogellenesen és vétkesen kárt okozol, a jogszabályban meghatározott mértékben tartozol helytállni az okozott kárért. /Közokt. Törv. 77. §/

Ügyelj az épület, a tantermed, az udvar tisztaságára, a szemetet a hulladékgyűjtőbe tedd! Padodban, szekrényben magad tarts rendet!

Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni!

·        Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be, legyen az osztályotoknak kulcsfelelőse.

·        A szekrényt, ahol a váltócipőket tartjátok, mindig zárjátok!

·        Testnevelésóra előtt, amikor mindenki átöltözött az öltözőt, zárjátok be. Értéket – pénzt, órát, ékszert – ne hagyjatok az öltözőben, adjátok át megőrzésre tanárotoknak vagy társatoknak.

·        Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett károkért az iskola felelősséget nem vállal. Mobiltelefonodat az iskolába érkezéskor kapcsold ki! Az iskolában csak osztályfőnököd engedélyével kapcsolhatod be és használhatod.

 

III. A tanulói jogok gyakorlásának módja

 

A tanulók általános jogait a Közokt. Törv. 10 és 11. §-a tartalmazza.

 

Megillet a jog, hogy

·        képességeidnek, adottságaidnak és érdeklődésednek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülj.

·        környezeted tiszteletben tartsa emberi méltóságodat, jogaidat és védelmet biztosítson a fizikai és a lelki erőszakkal szemben.

·        tiszteletben tartsák személyes tulajdonhoz való jogodat, családi életednek, leveleidnek titkosságához való jogodat.

·        Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól. Jogod van, hogy az osztálynaplóba bekerülő jegyekről, feljegyzésekről folyamatosan értesülj. Egy napon 2-nél több témazáró dolgozatot nem íratnak tanáraid, és ezek időpontját előre tudhatod (1 hét). Dolgozatodat, a megírást követő 10 munkanapon belül értékelve visszakapod, ha erre nem kerül sor, kérheted, hogy dolgozatodat ne értékeljék. / Kivétel a pedagógus betegsége. /

·        Érdeklődési körödnek megfelelő iskolai szakkörökre, tanfolyamokra és sportfoglalkozásokra osztályfőnököd tudtával jelentkezhetsz és járhatsz.

 

A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba illetve a tanulószobába való felvétel.

Korrepetálásokon szükség szerint - pl. különösen hosszabb hiányzás miatt – részt vehetsz.

Csoportbontásokról, választható tanórákról a tanév végén, de legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat.

Az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák eljárási szabályait részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban találhatod meg. Javítóvizsgát tehetsz, ha 1-2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapsz. A magántanuló tanév végén osztályozóvizsga keretében köteles beszámolni. A javító- és osztályozóvizsga időpontjánál 15 nappal előbb kell a szülőt írásban tájékoztatni. Ha a kijelölt időpontban igazoltan nem tudsz megjelenni a vizsgát két hónapon belül teheted le.

Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. /Ezek előzetes egyeztetések során az órarendedhez alkalmazkodó időpontokban kerülnek sorra./

Az iskola könyvtárát - nyitvatartási időben - kölcsönzés és helybeli olvasás céljára ingyen használhatod.

-         Ha úgy érzed, hogy társaid vagy tanáraid részéről méltánytalanság, jogtalanság ért, jogorvoslatért fordulhatsz osztályfőnöködhöz, az iskola vezetéséhez, gyermek és ifjúságvédelmi felelőséhez, kérheted érdekeid képviseletét a diákönkormányzattól, fordulhatsz az iskolaszékhez és az iskola bármely felnőtt dolgozójához is. Írásos bejelentésedet az igazgató 10 napon belül kivizsgálja és írásos választ küld. A gyermeki jogok érvényesülésének biztosa iskolánkban a diákönkormányzatot segítő felnőtt.

-         Jogod van, hogy részben vagy egészben kérd felmentésedet a tanórák látogatása, illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényt indoklással együtt az igazgatónak kell benyújtanod.

-         Személyes adataidat a tanár és az iskola a törvényben meghatározott körben gyűjtheti, továbbíthatja, kezelheti, illetve - az érintettek hozzájárulásával - hozhatja nyilvánosságra.

-         Heti egy alkalommal orvos és védőnő áll rendelkezésedre. Jogod van arra, hogy a kötelező orvosi vizsgálatról, osztályfőnöködön keresztül, egy héttel előbb értesülj.

-         Jelentkezhetsz kirándulásra, táborozásra.

-         A családod anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban, táborozásban részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatnak a szüleid és te is tájékoztatást.

-         Tagja lehetsz a diákönkormányzatnak, megválaszthatod az osztálytitkárt, évfolyamtitkárt és a diákönkormányzat vezetőjét, - e megbízatásokra te is választható vagy - a diákönkormányzat munkáját segítő tanárt

-         Véleményt mondhatsz, javaslatot tehetsz az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre jogod van választ kapni.

 

 A véleménynyilvánítás formái:

·     osztálygyűlés, /osztályfőnöki órán/

·     diák-önkormányzati ülés – képviselőd útján is

·     diákközgyűlés,

·     iskolavezetőségi ülésen diákképviselőként való részvétel,

·     iskolaszék diákképviselői közvetítéssel.

 

Jogod, hogy kimagasló eredményedért jutalomba részesülj, eredményeidet az iskola valamennyi tanulója megismerhesse a faliújságon keresztül.

 

IV. A jutalmazás formái, fegyelmező intézkedések, mulasztások

 

1. Jutalmazás:

 

                     Év közben:

• szaktanári, szaktárgyi  dicséret szóban

• szaktanári, szaktárgyi dicséret írásban

• osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva

• igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva

• igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (rádióban, illetve ünnepélyeken)

 

           Év végén:

  bizonyítványba írt szaktárgyi dicséret

• bizonyítványba írt általános tanulmányi munkáért elismerő    dicséret

• oklevél

• jutalomkönyv

• Zrínyi Ilona emlékplakett

• év végi állófogadás

 

 

2. Fegyelmező intézkedések

A jogszabályban és az iskola szabályzataiban meghatározott kötelességek vétkes megszegése fegyelmi vétség, ami fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetést vonhat maga után. /Az ezzel kapcsolatos szabályokat a Közokt. Törv. 76. §-a tartalmazza./

A büntetések és intézkedések részletezését fegyelmi szabályzatunk tartalmazza.

 

Fegyelmi intézkedések:

• Figyelmeztetés négyszemközt

• Figyelmeztetés osztályközösség előtt

• Osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetés írásban

• Osztályfőnöki, szaktanári intés

• Igazgatói figyelmeztetés

• Igazgatói intés

• Nevelőtestület elé idézés 

Fegyelmi büntetések:

      • megrovás,

      • szigorú megrovás,

      • áthelyezés másik osztályba,

      • áthelyezés másik iskolába

 

 

     3. Mulasztás

 

Hiányzás esetén az iskolába érkezés napján igazolnod kell az tájékoztató füzetbe írt igazolással, szülői vagy orvosi aláírással. A tanév során 3 napot a szüleid is igazolhatnak, a többi alkalommal csak orvosi igazolást fogadunk el. Rendkívüli esetben a szülőd 3 napig az osztályfőnöktől, annál több napra az igazgatótól kérhet engedélyt.

Igazolatlan mulasztásért feljelentés és büntetés jár! Az első igazolatlan óra után értesítenünk kell a szülőt. A tizedik igazolatlan óra után értesítenünk kell a jegyzőt.

Ha igazolt és igazolatlan hiányzásaid meghaladják a 250 órát, vagy egy-egy tantárgyból – a készségtárgyak kivételével - az éves óraszám 30%-át, a tantestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tehess.

 

V. Diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések

 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. Évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.

Évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.

A következő kérdésekben a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét:

        a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

        a tanulói pályázatok elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,

        a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,

        az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,

        a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel

        a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,

        a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.

 

 Véleménykérés szempontjából iskolánkban a tanulók nagyobb közösségének az osztálytitkárok és helyetteseik /osztályonként 2 fő/ csoportja minősül.

 

Diákközgyűlés:

 

Diákközgyűlésen és a diák-önkormányzati üléseken a tanulók (vagy küldöttek) az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez.

Rendkívüli diákközgyűlést az iskolai diákönkormányzat elnöke, a tanulók nagyobb közössége, vagy az iskola igazgatója kezdeményezhet.

A diákönkormányzat az iskola vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján szabadon használhatja rendezvényeire az intézmény létesítményeit.

 


 

A házirend módosítását kérhetik: igazgató, nevelőtestület, diákönkormányzat, iskolaszék (Szervezeti és Működési Szabályzatában) meghatározott feltételek figyelembevételével).